תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ("האתר") של חברת תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ ("החברה" או "אנחנו"). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה ("תנאי השימוש"), למדיניות הפרטיות של החברה, הזמינה בקישור: מדיניות פרטיות ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר.
תנאים אלה מגדירים את היחסים בין החברה וכל מי מטעמה, לבין כל אדם ("משתמש" או "אתה") אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הקיימים באתר, לכל מטרה.
האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות החברה ובמוצריה, וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות לקוחות.

  קניין רוחני של החברה

 1. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות המופיעים באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ"ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

 2. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של החברה, לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר ובתכנים המופיעים בו.

 3. שימושים אסורים

 4. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא:

  1. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.
  2. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.
  4. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

  הגבלת אחריות

 5. השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים לציבור דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 6. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, החברה לא תהא אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

 7. הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם וכו'), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות חברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

 8. שונות

 9. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.

 10. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

 11. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים

 12. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

 13. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה Wissotzky_Service@wtea.com

 14. תקנון פעילות חצי חינם‎

 15. פעילות קיר- " פעילות ויסוצקי – חצי חינם "
  כללי התחרות

  התחרות
  המותג ויסוצקי (להלן: "ויסוצקי" או "עורכת התחרות") יערוך בדף "ויסוצקי" באתר Facebook (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"), תחרות בשם "פעילות ויסוצקי – חצי חינם" (להלן: "התחרות") בין 17.1.19 בשעה 16:00 עד 10.2.19 בשעה 22:00 (להלן:"תקופת התחרות").

  מהות הפעילות: במהלך תקופת התחרות, בכל יום חמישי יגיע צלם מגנטים מטעם חברת ויסצוקי לסניפי חצי חינם לצלם את המשתתפים המעוניינים לקחת חלק בפעילות ( כל יום חמישי סניף אחד למשך 3 שבועות). צלם המגנטים יצלם רק אנשים שמוכנים לקחת חלק בפעילות, קרי, שהם מאשרים שחצי חינם ורשת ויסוצקי יעשו שימוש בתמונה שלהם לצורך פרסום בעמוד הפייסבוק של חצי חינם וויסוצקי.( ע"י מסמך ממוחשב בו המשתתפים מאשרים את השימוש בתמונה שלהם).
  הימים והשעות בהם יגיע הצלם:
  יום חמישי 17.1 בין השעות 16:00-20:00- סניף המרכבה חולון
  יום חמישי 24.1 בין השעות 16:00-20:00- סניף ראשל"צ
  יום חמישי 31.1 בין השעות 16:00-20:00- סניף שרונים
  המשתתפים יתבקשו להעלות לאחד מהנכסים הדיגיטליים שלהם (פייסבוק או אינסטגרם) את התמונה שצולמה באחד מהסניפים ויוסיפו את האשטאג הפעילות #ויסוצקי_חציחינם . מבין כל המשתתפים, ייבחרו 30 זוכים על פי שיקולה הבלעדי של חברת ויסוצקי.
  ויסוצקי תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת התחרות, להוסיף זוכים, לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או את מהותו ו/או את שווי של הפרס, לשנות את מועד פרסום שמו של הזוכה וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם התחרות לרבות שינוי כללים אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שויסוצקי תחויב לנמק את החלטתה.
  1.3 תוצאות התחרות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  הפרסים וקבלתם
  מבין הגולשים שעמדו בסעיף 2 - ייבחרו 30 זוכים שיזכו כל אחד בפרס.
  אם התמונה נוצרה על-ידי יותר ממשתתף אחד או נשלח על ידי מספר משתתפים, יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.
  הפרס יישלח לזוכה בדואר רשום תוך שלושים (30) יום מחלוף שבעת (7) הימים למסירת כתובת הדואר לעורכת התחרות, כמפורט בסעיף 5 לכללים אלה.
  הענקת פרס לקטין תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה לכך הסכמת ההורה או הסכמתו של כל אפוטרופוס חוקי אחר.
  ויסוצקי תהיה רשאית לבקש מהזוכה להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.
  אין באפשרותו של זוכה להמיר את הפרס לכל פרס אחר (לרבות כסף).
  התנאים להשתתפות בתחרות
  התחרות פתוחה לכל מי שעמד בכללים אלה. זכות ההשתתפות בתחרות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרסים, למעט כמפורט בכללים אלה.
  כל משתתף רשאי לבצע את הפעולות המצויינות בסעיף 2 ללא הגבלה.
  האחריות להעלאת התכנים חלה אך ורק על המשתתף. לויסוצקי אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שהוזנו .
  המשתתפים מתחייבים, בעצם השתתפותם בתחרות, כי התכנים שהעלו הם מקוריים ושאין בהעלאתם הפרה של זכויות יוצרים. מודגש כי התגובות/ התמונות אשר בתוכנן, באופן רישומן או בפרסומן יש פגיעה בזכויות יוצרים ייפסלו ולא ישתתפו בתחרות.
  תגובות ו/או המלצות הפוגעות ברגשות הציבור, בעלי אופי טורדני, עוין, גזעני, בעלי אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא ישתתפו בתחרות.
  ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי ויסוצקי בע"מ, בלינק אינטראקטיב בע"מ ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה משמעם – בן-זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
  בחירת הזוכה
  בחירת הזוכה היא על פי שיקול דעתה המוחלט והסופי של עורכת התחרות.
  מבין המשתתפים בתחרות, יבחרו עד 30 זוכים שהעלו את התמונות המקוריות ו/או היצירתיות ביותר בעייני עורכת התחרות ומי מטעמה.
  בכל מקרה בו משתתף ייבחר ויהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי התחרות ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנת התחרות ו/או לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, ויסוצקי תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בתחרות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל, מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד ויסוצקי.
  איתור הזוכה

  בתום תקופת התחרות ולאחר בחירת הזוכים, תשלח עורכת התחרות הודעות זכייה בהמשך לתגובה של הזוכים ותבקש את כתובת הדואר שלהם. עם שליחת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך שבעה (7) ימים ולמסור את הפרטים המבוקשים. אם לא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבון הזוכה תהיה עורכת התחרות פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.
  פרסום
  שם הזוכה יתפרסם בעמוד הפייסבוק של ויסוצקי בתאריך 14.2.19.
  ויסוצקי תהיה רשאית לפרסם את התכנים שהשתתפו בתחרות (לרבות את אלו של הזוכה) וכן את שם הזוכה בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא, וכן לעשות בתגובות כל שימוש אחר שהוא, וזאת מבלי שהמשתתפים בתחרות (לרבות הזוכה) יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מויסוצקי. מובהר בזאת, כי עצם שליחת התגובות במסגרת התחרות תחשב להסכמתו של שולח התגובה לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.
  תפעול אתר האינטרנט
  תפעולו השוטף של האתר, התפעול הטכני שלו (כולל פרסום התכנים באתר) בהתאם לדרישות התחרות וסינון התכנים באתר יהיו באחריות בלינק אינטראקטיב בע"מ, אשר תהיה רשאית לסנן כל מידע שאינו ברוח התחרות וכן מידע שנוגד את האמור בכללים אלה, כפי שיקבע על-ידה.
  אחריות
  במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה ויסוצקי רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות, לשנות את המועדים הקשורים לתחרות, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות ומכללים אלה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.
  ויסוצקי לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים) ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול התחרות ואתר האינטרנט ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול התחרות ואתר האינטרנט (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.
  ויסוצקי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת התחרות ובקשר עם קביעת הזוכה.
  המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד ויסוצקי ו/או בלינק אינטראקטיב בע"מ בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו-כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות) שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  שונות
  מובהר כי רישומי ויסוצקי יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים בכל מדיום שהוא (לרבות בעיתונים) בקשר עם התחרות, יגבר האמור בכללים אלה.
  כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות אתר האינטרנט, והכל לפי שיקול דעתה של ויסוצקי.

  נספח א'

  מארז חורף מפנק המכיל קנקן תה, כרבולית, 3 אריזות תה ומקל סוכר.